Zápisy dětí do MŠ Řeka

Zápis dětí k docházce do MŠ Řeka probíhá v jarních měsících školního roku. Oznámení o termínu zápisů je vyvěšeno na webových stránkách školy www.zssmilovice.cz, úřední desce Obecního úřadu a na místě obvyklých.

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ
Kriteria, podle kterých budou k docházce do mateřské školy Smilovice s elokovaným pracovištěm MŠ Řeka, zřizovaných obcí Smilovice, umisťovány děti k pravidelné docházce - naplněnost MŠ Smilovice 28 dětí, MŠ Reka 20 dětí.

  1. děti předškolního věku s trvalým pobytem v obci
  2. děti s trvalým pobytem v obci podle věku dítěte
  3. děti s bydlištěm mimo obec na dobu jednoho školního roku

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

  1. přijímací řízení do MŠ je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 – 6 let věku. Případné výjimky je třeba nutné projednat s vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy.
  2. děti do 3 let přijaté do MŠ se musí samy najíst lžičkou, obléct, být bez plínek, být sociálně zralé tak, aby byly schopny plnit školní vzdělávací program
  3. zákonný zástupce podá písemnou žádost o přijetí a předloží rodný list dítěte.
  4. vyplněnou přihlášku s vyjádřením lékaře o řádném očkování dítěte je nutné odevzdat zpět do MŠ do týdne ode dne zápisu MŠ
  5. o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti