Provoz ZŠ do konce školního roku

06.05.2020 12:00


POKYNY K PROVOZU ZŠ SMILOVICE V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).
 2. První den po příchodu do školy žáci předloží podepsané "čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici ZDE.
 3. Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.30 hod. hlavním vchodem, popř. vchodem od tělocvičny při tvoření většího shluku lidí. Před budovou školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Ranní družina není poskytována.
 4. Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné předem domluvené jednání s vedením školy.
 5. Každý ročník (skupina max. 15 žáků) bude mít přidělenu samostatnou šatnu, kde rozmístění bude ob jeden box/věšák.
 6. Po přezutí a odložení svrchního oděvu budou žáci přiděleným pedagogem převedeni v rozestupech 2 m do své třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce.
 7. Při pohybu společnými prostorami budou používat všechny osoby (žáci i dospělí) osobní ochranu obličeje. Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.
 8. Ve třídách budou žáci umístěni tak, aby každý seděl v samostatné lavici a ve vzdálenosti 2 m mezi sebou. Žákům i pedagogům je dovoleno ve třídách odložit roušky. Pouze při skupinové činnosti a o přestávkách budou mít roušky nasazeny. Žáci si nebudou navzájem půjčovat své osobní věci.
 9. První (svačinovou) přestávku budou trávit žáci ve třídě. Denně si budou nosit dostatečné množství tekutin. Společný školní čaj se nebude připravovat. Před svačinou si žáci umyjí ruce.
 10. Velkou (pohybovou) přestávku budou žáci při příznivém počasí trávit po třídách na školním hřišti dle přiděleného časového a prostorového rozvrhu.
 11. Na toalety budou žáci pouštěni jednotlivě, tak aby nedocházelo k jejich shlukování. Při opuštění třídy musí žáci nosit roušku.
 12. Výuka bude probíhat ve vzdělávacích blocích. S týdenním rozvrhem budou žáci a jejich zákonní zástupci předem informováni. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
 13. Na oběd budou žáci odváděni pedagogem postupně po ročnících od 11.15 do 12.35 hod. ve dvaceti minutových intervalech od 1. po 5. ročník.
 14. Před jídelnou si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. V jídelně budou rozesazeni k jednotlivým stolům. Při vydávání obědů bude dodržován rozestup žáků a zvýšená bezpečnostní pravidla. Před konzumací jídla si žáci odloží roušky do připraveného sáčku.
 15. Žáci, kteří nebudou ve škole obědvat, budou dle instrukcí zákonného zástupce puštěni domů, předání doprovodu nebo počkají v jídelně a poté ve své třídě doby odjezdu nejbližšího autobusu (odchod ze školy -13:10).
 16. Po obědě si žáci nasadí roušky a budou odvedeni do šatny nebo zpět do třídy, kde vyčkají na odchod k autobusu, popř. budou mít odpolední družinu do 16 hod. (pouze 1. ročník).
 17. Stoly v jídelně budou vydezinfikovány a budou připraveny talíře a příbory pro další skupinu žáků.
 18. Žáci, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání doma, budou informováni denně o probraném učivu v rámci komunikace v google učebně (popř. a-mailem). 1x týdně odpoledne v domluveném termínu bude zjišťováno on-line nebo při osobní účasti ve škole pochopení a zvládání učiva.
 19. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.
 20. Opakované nedodržování pravidel je důvodem k nevpouštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.