Vnitřní řád Mateřské školy Řeka č. 80

Předávání dětí:
Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom může opustit školu – za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice až do doby převzetí rodičem či stanoveným zástupcem. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění a po vyléčení donesou od lékaře potvrzení, že je dítě zdravé.
Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny apod.
Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte nebo omluví dítě neprodleně.
Dítěti může být ukončena docházka do MŠ, po předchozím písemném upozornění rodiče, z těchto důvodů:
dítě nedochází do MŠ bez omluvy rodičem po dobu delší než dva týdny, z důvodu narušování provozního či vnitřního řádu ze strany rodičů, z důvodu doporučení lékaře či poradenského zařízení, z důvodu neplacení školného či stravného.
Do MŠ patří dítě zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, rýmou či jiným infekčním onemocněním.

Oblečení dětí:
Do MŠ chodí vždy čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté, nejlépe tak, aby se samo dítě mohlo v šatně převléknout.
Věci musí být podepsané, označené a uložené na místě v šatním boxu dětské šatny. Oděv k pobytu venku je uložen v pytlíku za závěsem v chodbě.

Stravování dětí:
Otázky týkající se školního stravování projednává rodič vždy jen s vedoucí školní jídelny. U ní platí v termínu za stravné a podle daných pravidel řádu školní jídelny včas odhlašuje děti ze stravného. Výše stravného a termín platby jsou známé z nástěnky školní jídelny v šatně MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání:
Úhrada školného za pobyt dítěte v mateřské škole se platí zpětně, v termínu do 5. dne v měsíci, v mateřské škole u p. učitelky.
Snížit úplatu na polovinu je možné po řádné omluvě dítěte zákonným zástupcem z důvodu nemoci (apod.) kdy nedochází do MŠ ani jeden den v měsíci. (Školský zákon č.561/2004 Sb. – vyhláška 14/2005 Sb.)

Výše úplaty 
Školné je stanoveno pro všechny děti v celodenním provozu školky na 200 Kč.
Pro případy dětí v celodenním provozu, jímž je docházka do mateřské školy omezena rodičem z důvodu pobírání rodičovského příspěvku se stanoví výše úplaty 140 Kč.

A/ v případě čerpání rodičovského příspěvku podle právní úpravy do 31. 12. 2011
podle novely č. 214/2012 Sb., vyhlášky o MŠ platné od 1. 7. 2012 se stanovuje docházka dítěte a výše úplaty takto:
Děti do 3. let věku: docházejí do MŠ 5 dnů v měsíci, 140 Kč
Děti od 3 let do 4. let: docházejí každodenně na 4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci, 140 
Děti od 4. do 5. let: docházejí každodenně na polodenní či celodenní pobyt 200 
Děti od 5 do 6 let předškoláci: každodenní docházka (vzdělání bezplatné nejvýše 12 měsíců od 1. 1. 2012)

B/ v případě čerpání rodičovského příspěvku podle právní úpravy od 1. 1. 2012:
u dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně docházky do mateřské školy, výše úplaty 140 Kč
U starších dětí dvou let se docházka se zákona přestává sledovat.

Úplata podle novely č. 214/2012 Sb. vyhlášky o MŠ, §6 odst. 4(„další dítě“) podle §34 odst. 9 ŠZ stanoví ředitel výši úplaty takto:
první dítě 140 Kč měsíčně
další dítě 10 Kč/ denně, nejvýše však 140 Kč za měsíc.

Podmínky přijímání dětí do MŠ:
viz Vnitřní směrnice o přijímání dětí do MŠ Smilovice

Provozní řád mateřské školy Řeka č. 80

Provoz MŠ Smilovice: 6.45 - 15.30 hod

Příchod dětí do mateřské školy
Děti se scházejí do 8. 00 hod.
Po příchodu po 8. 15 hod. do MŠ zvoňte! Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká.
Dítě lze přivézt po předchozí dohodě do MŠ kdykoliv v průběhu dne, dle potřeby rodiny.
Věkové složení dětí je od tří do šesti let. Třída je smíšená.

Vyzvedávání dětí:
Vyzvednout děti si mohou rodiče z MŠ:
polodenní s obědem do 12. 30 hod, celodenní do 15. 30 hod nebo kdykoliv průběhu dne, po domluvě s učitelkou.

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře k vyzvednutí u p. učitelky). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči.

Přerušení provozu MŠ
Provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenci a srpnu co dva roky takto:
první rok - provoz v červenci dva týdny, poté přerušení provozu do konce prázdnin
druhý rok - provoz přerušen v červenci a srpnu.
Přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům písemně na informačních nástěnkách nejméně 2 měsíce předem.
Provoz školy je přerušen zpravidla také v období ostatních prázdnin v Základní škole Smilovice - podzimní, vánoční a velikonoční prázdniny a volna nařízená ředitelem ZŠ.
viz Organizace školního roku.

Přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem i v jiném období a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání omezení, či přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 
Číslo tel. MŠ Řeka: 739 742 160
www.zssmilovice.cz