Návrat dětí do MŠ

07.05.2021 13:04

Od 10. 5. 2021 se do MŠ mohou k běžnému vzdělávání vrátit všechny zapsané děti.

Pravidla provozu:

1.Povinnost nošení zdravotnických obličejových masek/respirátorů při příchodu, odchodu i pobytu ve školce podléhá aktuálnímu nařízení MZd nebo KHS. Podle aktuálního nařízení MZd nemusejí mít děti při pobytu v mateřské škole na obličeji roušku. O změně budou zákonní zástupci neprodleně informováni obvyklým způsobem (emailem, na webových stránkách školy)

  1. Mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti bez povinnosti testování.
  2. Provozní doba mateřské školy zůstává nezměněna, tj. od 6. 30 do 16. hodin. Příchod do MŠ nejpozději do 8 hod.
  3. Při příchodu k budově mateřské školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy, po zazvonění budou vpuštěni do budovy, u vstupu použijí osoby desinfekční prostředek na ošetření rukou. Při vstupu a po celou dobu pohybu ve vnitřních prostorách musí mít doprovod dětí zakrytý obličej respirátorem.
  4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid-19, nesmí vstoupit do školky
  5.  Zákonným zástupcům žáka a dalším cizím osobám bude dovoleno vcházet do budovy školy jen v nezbytných případech (např. adaptační období malých dětí).
  6. Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění Covid-19 během vzdělávání, bude umístěno do samostatné místnosti, bude mu poskytnuta rouška a zákonní zástupci budou okamžitě kontaktování k okamžitému vyzvednutí dítěte spolu s upozorněním, že mají kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte
  7. Režim výuky ve skupině bude probíhat standardně dle provozního řádu za zvýšených proti epidemiologických opatření (časté větrání, mytí rukou, dezinfekce, častý pobyt venku)
  8. Stravování dětí (svačiny) bude probíhat ve třídě, na oběd docházejí do jídelny tak, aby časově byly odděleny od jiných strávníků. Děti si před jídlem umyjí ruce, případně vydesinfikují. Děti si jídlo samy nenabírají, ani nechystají příbory.
  9. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školky pouze v případě, doloží-li zákonný zástupce tuto skutečnost lékařským potvrzením.
  10. Dle vnitřní směrnice o úplatách za předškolní vzdělávání bude ponížena úhrada úplaty za dobu nepřítomnosti žáka ve školce v případě uzavření školky formou snížení úplaty v dalším pololetí či vrácením poměrné části školného.