Oznámení k zápisům do MŠ

14.04.2020 11:23

OZNÁMENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


V souladu s opatřením ministra MŠMT k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 oznamuji, že zápisy na MŠ Smilovice a MŠ Řeka proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školce.

 

Proběhne pouze formální část zápisů:
Na webových stránkách školy v sekci "formuláře" jsou k dispozici tiskopisy pro zápis dítěte - Žádost o přijetí do mateřské školy, Čestné prohlášení k očkování.

Tiskopisy zákonný zástupce předškoláka vytiskne, vyplní a podepíše, připojí prostou kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu.

Po zákonném zástupci tedy nebude vyžadováno potvrzení dětského lékaře o povinném očkování. Na webových stránkách se dále má možnost zákonný zástupce seznámit se Směrnicí k přijímaní do MŠ, provozním řádem a dalšími dokumenty MŠ.

 

V termínu od 4. 5. do 12. 5. 2020 doručí do školy 4 dokumenty tímto způsobem:

1) datovou schránkou školy (ID datové schránky: 3y6mhkp)

2) elektronicky podepsané e-mailem (zssmilovice@centrum.cz), prostý sken podpisu nestačí!

3) poštou: ZŠ a MŠ Smilovice, Smilovice 164, 739 55

4) osobní doručení: v uzavřené obálce do poštovní schránky školy (na zábradlí u hlavního vchodu školy) nebo osobně ředitelce školy po telefonické domluvě (591 143 352)

 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne motivační část zápisů. Uspořádáme pro zákonné zástupce a děti setkání ve školce se seznámením s prostředím školky, učiteli, vzdělávacím programem a provozním řádem.

 

Pokud zákonný zástupce místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ (děti, které dosáhly do 31.8. pěti let) zvolí individuální vzdělávání, musí i přesto dítě přihlásit k zápisu a dodat žádost o individuálním vzdělávání řediteli školy nejpozději do 31.5.

 

 

Ve Smilovicích, dne 9. 4. 2020                               Mgr. Jana Dybová, ředitelka školy