Vnitřní řád školní družiny

Provozní doba

 1. Provozní doba školní družiny (dále jen družiny) je ve dnech školního vyučování od 6.30 do 7.45 (ranní družina), od 11.30 do 16.00 hod. (odpolední družina).
 2. V případě akcí pořádaných školou (např. besídka) může být provozní doba družiny dle potřeby zkrácena.
 3. V dalších výjimečných případech může být provozní doba zkrácena jen po dohodě s rodiči.
 4. O každé změně provozní doby budou rodiče včas informováni.

Přihlašování a odhlašování do družiny a docházka dětí

 1. Dítě je přihlášeno do družiny na základě odevzdání vyplněného Zápisního lístku do školní družiny. Je přihlášeno k datu uvedeném na Zápisním lístku.
 2. Dítě přichází do družiny ihned po obědě, eventuálně ihned po skončení vyučování.
 3. Dítě odchází z družiny buď samo, se starším sourozencem, nebo s rodičem či rodinným příslušníkem v dobu, jaká je uvedena na zadní straně Zápisního lístku.
 4. Při nevyzvednutí dítěte z družiny (nejpozději v 16.00 hod.) bude dítě pod dozorem školnice ve vestibulu školy nebo na školním dvorku (do 16.30).
 5. Pokud má být dítě pouštěno domů v libovolnou dobu nebo nemusí docházet každý den (tzn., některé dny do družiny nepřijde vůbec) musí o tomto rodiče písemně informovat vychovatele družiny. Zde se jedná o libovolné dny v průběhu celého školního roku. O této skutečnosti informují rodiče spolu s odevzdáním Zápisního lístku do školní družiny při přihlašování dítěte.
 6. Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Zde se jedná o výjimečné příležitosti. Děti nebudou ze školní družiny uvolňovány na základě telefonátu. Pouze ve výjimečném případě po telefonické domluvě (kolaps dopravy, mimořádné události).
 7. Pokud odchází dítě v průběhu družiny na kroužek, musí o odchodu informovat vychovatele. Po skončení kroužku se ihned vrací do družiny, pokud však čas odchodu z kroužku je v souladu s časem uvedeným na zadní straně Zápisního lístku může dítě odejít rovnou domů.
 8. Odhlášení dítěte z družiny se provádí písemnou žádostí podanou rodiči. Dítě bude odhlášeno ke dni, kdy bude vychovateli žádost předána. Dítě platí poplatek i za měsíc, ve kterém bylo odhlášeno (viz platba družiny).
 9. Dočasné umístění dítěte v družině, které není přihlášeno, je možno jen po domluvě s vychovatelem. Jedná se zejména o dobu, kdy žák čeká na kroužek.
 10. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.15 hod. a dále od 14.45 do 16.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.15 - 14.45 hodinou.

Platba družiny

 1. Za pobyt v družině je stanoven poplatek 100 Kč /měsíc a žáka.
 2. Poplatek se vybírá v hotovosti na počátku měsíce do 5. dne nebo pololetně bankovním převodem vždy k 15.9. a 10.2. na účet KB č.ú:115-2995210207/0100. Variabilní symbol - číslo dítěte (uvedeno v žákovské knížce).
 3. Poplatek se vybírá paušálně, tzn., i když dítě nenavštěvuje družinu a je přihlášeno.

Chování žáka v družině

 1. Žák dodržuje obecně platná pravidla slušného chování a při pobytu v družině se řídí pokyny vychovatele.
 2. Po přihlášení do družiny jsou žáci poučeni o bezpečnosti a chování v družině.
 3. Jakýkoli úraz neprodleně ohlásí vychovateli.
 4. Při opakovaném hrubém porušení kázně (zejména ubližování spolužákům) může být dítě z družiny vyloučeno.
 5. Žáci jsou povinni šetřit zařízení družiny a nepoškozovat jej. V případě úmyslného poškození zařízení, bude po žákovi (resp. jeho zákonném zástupci) požadována patřičná náhrada (ve formě finanční či materiální). V případě neúmyslného poškození nebude náhrada po žákovi (resp. jeho zákonném zástupci) požadována.
 6. Žáci nenosí do družiny cennější předměty (mobily, tablety) a vyšší obnosy peněz.
 7. Škola nezodpovídá za případnou ztrátu, zničení nebo poškození těchto věcí.

Pobyt v družině

 1. Žáci při pobytu v družině využívají pod dohledem vychovatele zejména místnost k tomu určenou.
 2. Mimo ni mohou žáci pod dohledem vychovatele využívat také další zařízení školy. Jedná se zejména o tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní dvůr se zahradou.
 3. Dětem je v družině zajištěn pitný režim.

Styk s rodiči (zákonnými zástupci žáků)

 1. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá osobně ve vestibulu školy.
 2. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, nebo v rámci třídních schůzek a konzultací.