Provozní řád školní jídelny (zkrácený)

Školní jídelna poskytuje stravovací služby:

  • dětem, žákům školy a školských zařízení
  • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
  • v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám


Výdej obědů: výdej do jídlonosičů (cizí strávníci) 10,40 - 11,15 hod., výdej pro děti, žáky a zaměstnance MŠ, ZŠ 11.20 - 13.30 hod. 

Odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci - jen první den do přinesených nádob a to v době od 10.40 - 12.00 hod.
Změnu ve stravování (v MŠ z polodenního na celodenním, přihlášení nového strávníka apod.) hlásit u vedoucí šk. jídelny nejlépe týden před koncem měsíce.
Z provozních důvodů odhlašovat na poslední den v měsíci nejpozději 2 dny předem. Jinak je možno si oběd vyzvednout ve školní jídelně do přinesených nádob.

Termín placení:

Hotovostní platbou - druhý kalendářní den v měsíci na daný měsíc od 7,00 -  14,30 hod. Dokladem platby je příjmová pokladní stvrzenka.
Prostřednictvím bankovního účtu - platby budou prováděny vždy za celý měsíc k 15-tému dni daného měsíce (mínus odhlášky z předcházejícího měsíce)

Strávníci si vyřídí „Svolení k inkasu“ u své spořitelny, banky nebo pošty, kde mají zřízený účet. Platby se budou provádět na účet u KB č.ú.:115-2995210207/0100. Limit jednotlivé platby inkasa je nutno nastavit vzhledem ke zvýšení cen stravného následovně:

  • Kč 1200,-/1 měsíc (1 dítě MŠ),
  • Kč 900,-/1 měsíc (1 dítě ZŠ),
  • Kč 2000,-/1 měsíc (dosp. strávník).

 

Odhlašování stravného: 

  • pondělí do 8,00hod., následující dny den předem od 7,00 do 13,30 hod.
  • odhlašujte vždy v kuchyni nebo telefonicky na čísle 591 143 310 nebo 722 406 576
  • z důvodu finanční uzávěrky odhlašování v prosinci do 19.12.2023, v červnu do 25.6.2024
  • v případě odhlášek po stanoveném datu je možno si jídlo odebrat ve vlastním jídlonosiči

Celé znění Provozního řádu najdete v menu Dokumenty a formuláře