Školní řád (zkrácený výběr ze školního řádu)

Docházka do školy:

 • Škola se otevírá v 6.30 pro ranní družinu. Vyučování začíná v 7.50. Budova zůstává po celou dobu vyučování zamčená.
 • Nepřítomnost žáka omlouvají rodiče písemně nebo telefonicky do 3dnů. Pokud rodiče potřebují uvolnit dítě z vyučování, žádají o to předem písemně třídní učitelku – nepřítomnost do 3 dnů, popř. ředitelku školy – nepřítomnost delší než 3 dny.

Chování žáka:

 • Žáci dodržují obecně platná pravidla slušného chování. Dospělé osoby ve škole pozdraví. Pokud zjistí ve škole přítomnost cizí osoby nedoprovázené zaměstnancem nebo žákem, nahlásí to okamžitě nejbližší učitelce.
 • Učebnice a sešity si žáci nosí podle rozvrhu. Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. Nenosí cennější věci a větší částky peněz. Škola nezodpovídá za jejich ztrátu nebo zničení. Ztrátu ihned ohlásí třídnímu učiteli. S mobilním telefonem nakládá žák jako s cennou věcí, má jej vypnutý a uložený v tašce. Platí zákaz jeho používání během celého vyučovacího procesu. V omezené míře a v odůvodněných případech mohou použít telefon o přestávce nebo mimo výuku se souhlasem pedagoga. Rušení či narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
 • O přestávkách je dovolený pohyb po škole. Se souhlasem pedagoga smějí žáci využívat tělocvičnu a hřiště o přestávkách a po vyučování, ale pouze k míčovým hrám, nepoužívají TV nářadí. Pohybovou přestávku tráví žáci pod dohledem v tělocvičně, na školním hřišti nebo v PC učebně podle přiděleného rozvrhu. Do počítačové učebny chodí žáci pouze se svolením vyučujícího. Na internet se smí žáci připojit pouze s vědomím vyučujícího a je zakázáno vyhledávat stránky narušující mravní vývoj dítěte.
 • V první přestávce si žáci umyjí ruce a zůstávají na svačinu ve třídě. Pohybovou přestávku tráví žáci pod dozorem učitele na hřišti nebo v tělocvičně a chodbách. Třídy se v této době větrají.
 • Na zájmové kroužky a náboženství čekají žáci pod dohledem v družině. Své místo, učebnice i pomůcky si děti udržují v čistotě a pořádku. Šetří školní majetek. Cokoli svévolně poškodí, musí nahradit nebo opravit. Akce konané v době vyučování jsou povinné.

Ochrana zdraví:

 • Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani spolužáků. Dodržují pravidla, se kterými byli seznámeni ve vyučování. Každý úraz ihned oznámí nejbližšímu učiteli. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez dozoru učitele.
 • Na TV a pobyt venku se žáci přezouvají. Cvičební úbor a převlečení do školní družiny jsou povinni vzít každý pátek domů a v pondělí donést čisté. Žáci neběhají po chodbách a schodištích. Nechodí v poškozených přezůvkách.

Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole:

 • Žákům je zakázáno donášet, konzumovat a přechovávat ve škole alkoholické nápoje a jiné návykové látky v jakékoli podobě. V případě, že jim budou nabízeny, odmítnou a ihned to ohlásí učitelce nebo rodičům. Pokud se dozví, že návykové látky bere někdo v jejich blízkosti (spolužák, sourozenec, blízký i cizí dospělý), poradí se ihned s rodiči nebo třídním učitelem.
 • Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související s rizikovým chováním. Schránku mohou žáci využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu.
 
Ve Smilovicích 1. 9. 2020, Mgr. Jana Dybová, ředitelka školy
 
Celé znění školního řádu najdete v menu DOKUMENTY